Нашите услуги

Екипът на НБТ ЕООД притежава години натрупан опит в осигуряването на услуги по системен анализ, проектиране, разработка, интегриране и внедряване на софтуерни решения. Той включва специалисти по управление на проекти, софтуерни архитекти/инженери/дизайнери, системни аналитици и висококвалифицирани разработчици. Независимо дали имате нужда от завършено решение или експерт за участие в проекта, като част от вашия екип, НБТ ЕООД може да предостави необходимите ресурси. Ние извършваме тези услуги като контролираме разходите, докато подобряваме ефективността и сигурността, подпомагаме нашите клиенти в посока растеж на рентабилността и освобождаване на ценен капитал, осигурявайки трайно и измеримо повишение в производителността на физическите, финансови и човешки активи. Ние сме посветени на постоянното усъвършенстване на нашите услуги, които са известни като гарант за успешен проект и най-кратък път към поставените цели.

Разработка на софтуер

НБТ ЕООД е специализирана в разработка на целеви софтуерни решения, които усъвършенстват бизнес процесите, оптимизират използването на ресурсите и модернизират организацията на клиентите. Нашата практика по разработката на софтуер осигурява приложения, проектирани така, че да включат всеки аспект или функция която е необходима. В работата си прилагаме USDP (Unified Software Development Process) – итеративен и инкрементален професионален стандарт за разработка на софтуер. През целия процес документираме с помощта на UML (Unified Modeling Language). Непрекъснатото усъвършенстване на методологията за софтуерен дизайн и разработка са направили специализираните ни софтуерни решения стабилни и адаптивни. Качеството при развоя е гарантирано от имплементираната в дружеството система за управление на качеството ISO 9001:2015

Поддръжка на софтуер

НБТ ЕООД осигурява регулярна поддръжка на място на всичките свои продукти, която включва:
– Помощ на място за отстраняване на възникнали проблеми и възстановяване на нормалната работа
– Помощ при определяне на нови изисквания към системата
– Съдействие при разрешаване на специфични софтуерни казуси, свързани с работата на системата.

Клаузата в нашите договори относно времето за реакция на място при клиента е максимум до 8 работни часа от момента на повикването. Но обичайно специалистите на НБТ ЕООД реагират в рамките на 2 до 4 часа.

Тъй като част от нашите решения са свързани с промените в законодателството, а от там и на изискванията, НБТ ЕООД предлага абонамент за еволюция, която се състои от внасяне на изменения и корекции в отговор на възникнали нормативни промени в рамките на функционалната структура на съответното решение.

IT Консултиране

Ние гарантираме на нашите клиенти внимание и разбиране на информационните им проблеми. Нашите консултанти извършват:

– Бизнес моделиране и оптимизация на бизнес процесите
– Системен анализ и дефиниране на изискванията
– Проектиране на софтуерни системи, включително бази данни

Нашите консултантски услуги са базирани на системния подход към разбиране на бизнес проблемите, резултиращ в практически препоръки и изпълними планове. Стойността на нашите услуги се основава на сливането на бизнес познанията (познаването на предметната област), дълбоките технологични познания и натрупано ноу-хау за повече от 15 години успешни проекти.

Управление на проекти

Ефективното и успешно управление на всеки един проект, както и управлението на няколко проекта едновременно, са немислими без правилно планиране на разходи, време и ресурси, мониторинг и контрол на реално изразходваните средства и натовареността на участниците в проекта, вземане на обосновани и своевременни решения.

Ние работим на проектен принцип, като дейностите по управление на всеки проект се извършват от висококвалифицирания ръководител на проекта.

Ние прилагаме модерните принципи и стандарти за управление на проекти и спазваме добрите практики, като:
– участваме в определянето на предмета и обхвата на проекта, в дейностите по неговото стартиране и управление, както и осъществяваме контрола и изпълнението на отделните задачи;
– създаваме, изграждаме и управляваме проектен екип чрез изявено лидерство, комуникация и организация на работата;
– планираме, контролираме и управляваме ефективно обхвата на проекта, времето за неговото изпълнение, бюджета на проекта и качеството на реализация комуникираме ежедневно с всички нива от организационната структура на проекта и с всички заинтересовани участници;
– дефинираме проблемите и рисковете при реализация на проекта и да създаваме процедури за намаляване на тяхното негативно влияние;
– оценяваме периодично статуса на проекта, използвайки съвременни методи за оценка и контрол;
– предоставяме достъп на клиентите до процеса и документацията по проекта във всеки един момент на неговата реализация

bg_BGBG