Нашите продукти

Софтуерните решения, които разработваме са адаптивни и интуитивни. Ние знаем че всяка информационна система еволюира с времето под въздействие както на потребителските изисквания, така и на технологичния напредък. Затова винаги предлагаме на клиентите си поддръжка на място и ангажимент за бъдещо развитие на нашите продукти. От техническа гледна точка решенията на НБТ в повечето случай са свързани с големи по обем бази данни (над 10 милиона записа), чието внимателно проектиране е задача на най-опитните ни специалисти. По правило базираме работата си на развойните средства и СУБД на фирмата Майкрософт. По отношение функционалностите на нашите продукти най-тежка е думата на клиента.

От гледна точка на видовете ползуватели, разделяме проектите си на:

Банкови/финансови софтуерни решения

Корпоративни софтуерни решения

Банкови/финансови софтуерни решения

NBT-BNBREPO

NBT-BNBREPO е комплексно решение на НБТ ЕООД за банките в България при формиране на нормативната отчетност, изискуема от БНБ. Модулният състав на NBT-BNBREPO е:

  • Нестандарна част – включва процесите по отделяне от целия информационен поток на банката на необходимото за съставяне на отчетите към БНБ данни. Тя е уникална за всяка банка.
  • Анализираща част – приетите данни се обработват, форматират, проверяват за грешки и несъотвествия.
  • Стандартна част – изготвяне на отчетите. Поддържат се необходимите параметризации и насочвания, дефинират се връзките между позиции на даден отчет, дефинират се и връзките между различни отчети. Създават се всички необходими разпечатки и файлове за БНБ и собствено ползване.

NBT-ANACREDIT

NBT-ANACREDIT е модул, съдържащ подробна аналитична информация за банковите заеми в еврозоната, хармонизирана във всички държави-членки.

НБТ е пионер в управлението на кредитния риск и регулаторното отчитане, тъй като специалистите й притежават обширни познания относно управлението на кредитния риск като цяло и в частност кредитния риск в контекста на регулаторната отчетност, вкл. кредитни регистри.

Нашият опит и задълбочени познания в автоматизиране на отчетността по различните банкови регулации ни помагат в изграждането на цялостното решение – NBT-ANACREDIT.

Модул NBT-ANACREDIT има значителна синергия с други модули, като осигурява съответствие с други изисквания за регулаторно отчитане (FINREP/COREP) и други свързани изисквания (IFRS9)

NBT-XBRL

Система за генериране и валидиране на XBRL файлов формат, изискуем от БНБ, от следните отчети:

  • Liability Data Report (LDR)
  • Critical Functions Report (CFR)
  • Financial Markets Infrastructure Report (FMIR)
  • Minimum Requirement for own funds and eligible liabilities (MREL)
  • Commission Implementing Regulation (CFR)
  • Single Resolution Fund (SRF)

За целта са създадени NBT Excel темплейти, съобразени със стандарта на Европейската Централна Банка, които могат бързо и лесно да бъдат попълнени.


NBT-BISERA

Система NBT-BISERA играе ролята на двупосочен интерфейс между системния оператор и Банковата система на клиента, като автоматизира дейностите по обработка на платежните съобщения (БИСЕРА и РИНГС) обменяни между банката и националния сетълмент оператор. Основните бизнес процеси, които се обхващат са изпращане на изходящи съобщения, получаване на входящи съобщения и функции за обслужване на електронните канали на банката. Решението обхваща обработката на платежните документи в лева. Целта е намаляване на натоварването на служителите в офиса, по-гъвкава и лесна организация на работа и намаляване на разходите по обработка на платежните съобщения.

NBT-PROCUST

NBT-PROCUST е информационна система, състояща се от набор от програмни средства и услуги, разработени да извършват необходимите действия по калкулиранетo, моделирането и оценката на доходността от клиентите на банката, нейните финансови продукти и направленията за тяхното предлагане. Чрез своите информационни продукти, както и с консултантските си услуги, НБТ ЕООД подпомага своите партньори в това да разберат кое предизвиква привличането и задържането на техните клиенти, взаимното влияние на различните предлагани продукти, в управлението на различните канали за обслужване, да моделират своя бизнес. Откритите закономерности могат коренно да променят мисленето на отдела по маркетинг или на управлението на организацията като цяло.

NBT-STATEMENTS

NBT-STATEMENTS е система за управление на печата на дневните извлечения и авизата на операциите по клиентските сметки на банката, включително криптиране и изпращане по електронна поща. Системата извлича информация за движенията по клиентските сметки в банката и изпраща/отпечатва докумените за клиенти по различните комуникационни канали (електронно банкиране, електронна поща и т.н.).

Корпоративни софтуерни решения

NBT-FIXA

Информационна система NBT-FIXA автоматизира процесите по управление на дълготрайни активи. Системата помага за лесното и бързо водене на дълготрайни материални и нематериални активи съгласно счетоводните стандарти. Автоматично се изчисляват данъчно признатите амортизационни квоти за всички ДА. Системата изгражда амортизационен план за целия срок на амортизация, а не само за текущата година. Амортизационните квоти се изчисляват и показват по месеци и по години..

NBT-INVOICE

NBT-INVOICE е многопотребителска система, предназначена за управление на фактурите – издаване, разпечатване, съхраняване в База данни. Поддържа механизми за въвеждане и верификация на документите.

NBT-DocStorS

NBT-DocStorS е система предназначена за цифровизиране/дигитализиране на документи, тяхното категоризираме и съхраняване в база данни (MS SQL Server). В процеса на дигитализиране на всеки документ, той бива класифициран в базата данни с набор от над 20 (двадесет) атрибута (дата, референция, вид, тип, подтип, свързани лица и т.н.), по които в последствие може да бъде търсен. Системата автоматично присвоява уникална референция за всеки документ в зависимост от неговия тип.

bg_BGBG