Дейностите на НБТ ЕООД


Основната дейност на фирмата е софтуерна разработка. В работата си ние прилагаме принципите на професионалния стандарт USDP, включващ следните основни дейности:
– Извличане на изискванията
– Системен анализ
– Проектиране
– Програмиране и тестване
– Внедряване, адаптация, обучение

През Февруари 2017, системата за управление на качеството на НБТ ЕООД е сертифицирана от NQA Bulgaria, като съвместима с най-новите стандарти за управление на качеството ISO 9001:2015 за „Разработка, внедряване и поддържане на информационни системи“. Ние работим на проектен принцип, като дейностите по управление на всеки проект се извършват от висококвалифицирания ръководител на проекта.

ISO 9001:2015

НБТ контролира качеството на крайните си продукти и услуги чрез успешно внедрена и сертифицирана Система за Управление на Качестсвото ISO 9001:2015

USDP/UML

Реализацията на софтуерни системи с нарастваща сложност, паралелно от множество екипи от специалисти изисква прилагането на общи стандарти и ефективни методологии за разработка. От появата си през 1997г. до сега Унифицираният език за моделиране – UML™ – се превърна фактически в стандартен „графичен език за визуализиране, специфициране, конструиране и документиране на елементите на една софтуерно-интензивна система“. Сред предимствата на един UML-базиран процес за разработка на софтуер са:

  • Плавен преход между отделните етапи при разработката на софтуерния продукт – от формулирането на изискванията до крайната реализация, чрез използване на междинни модели за анализ и проектиране на архитектурата и поведението на системата, които позволяват всяко изискване да бъде адресирано на подходящото ниво на абстракция;
  • Възможност за ефикасно разширяване на съществуващи модели с цел включване на допълнителни функционални изисквания в една бързо променяща се бизнес среда – проектът може да расте запазвайки ефективна и ясна архитектура;
  • Стандартен графичен език за изразяване и дискусия на идеи, изисквания и проектантски решения, който улеснява комуникацията, особено при паралелна разработка от различни екипи (например при outsorcing на разработката);
  • Един UML-базиран процес за разработка позволява да се настрои количеството и качеството на проектната документация според изискванията на конкретния проект (време, обем, бюджет, нужда от бъдещо разширяване).

Съществуват множество методологии за обектно-ориентирана разработка на софтуер – от така наречените „леки“ и „динамични“ методологии от типа на Extreme Programming (XP), Dynamic Systems Development Method (DSDM) и др., до така нар. „тежки“ (heavy-weight) методологии от типа на „Унифициран процес за разработка на софтуер“ (Unified Software Development Process – USDP) предложен от Booch, Jacobson и Rumbaugh. Всички те, в различна степен, дават възможност за реализация на вече изброените предимства от използването на UML в процеса на софтуерна разработка. В работата си ние прилагаме Unified Software Development Process (USDP), като гъвкав, мащабируем и надежден процес за разработка на софтуер, подходящ за различни по големина проекти и организации, който напълно използва предимствата на графичната нотация на езика UML™. USDP e базиран върху използването на типични случаи на употреба (use-case based), центриран върху архитектурата (architecture centric), итеративен и инкрементален процес за разработка. Той дефинира четири основни фази: Възприемане (Inception), Уточняване (Ellaboration), Конструиране (Construction) и Преход (Transition). По време на всяка от фазите се реализират множество итерации (прототипи), всяка от които включва пет основни работни потока (workflows) – Спецификация на изискванията, Анализ, Проектиране, Реализация и Тестване.

bg_BGBG